Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. *J

ke Vruchten,van Perfiken,Druiven, Annanasfen enz. leggende daar nevens een Meloen en-meer andere Fruiten: alles komt uit tegen oe heldere Lucht, en is met de Pen en Sapverwen op een ftoute wyze geteekend, door C. Roep el 9 en waardig aan de virdienften van deezen beroemden Meefter.

«e Hier in word volgens de uitmuntendfte bekwaamheid, in 't afbeelden der Voorwerpen van denatuurlyke . Hiftone verbeeld , een Uiltje met zyn Popje, Wurm enz. alles uitvoerig met Couteuren dunnetjes geteekend, zynde een Meefterftuk in zyn foort, door PAdmiraal.

KUNSTBOEK B. <

In een roode Maroquine Band, met vergulde Stempels, en zwaar Papier, waar in de volgendegecouleurde Teekentngen, verbeeldende titfionen, Landfcbappen, enz. als i

i°In deeze uitmuntende Teekening word verbeeld, r de Gefchiedeilis daar Pyrrus nog een Kind zyn-, de gebragt word , tot Glaucias Koning vanSlavo. nien en in deszelfs befcherming gefield: het geval vertoond zich by het Toortslicht, en de Vorft zit aan nevens deszelfs Echtgenoot in een prachtige Zetel, en terwyl hy het Kind met aandacht befchouwd, drukt hy haar hand, als het Kind dat voor hem geknield, zich aan zyne> kleederen vaft houd, met veel hartelykheid aanbeveelende , de Petfoonen, zo die voor de Zetel van den Vorft zyn nedergeboogen ,als die ftaande van beide fexe hem verzeilen, zyn allé door de gebeurtenis aangedaan, en de hartstochten zo wel in de seftalten en houding, als in de gelaatstrekken, met onderfcheid der betrekking van het gete leezen; deezeTeekening behoord onder de Meesterftukken van den Kunftenaar, zo ten opzichten van de Ordonnantie,de Teekening, het lubt

Sluiten