Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 TEEKENINGEN.

$o. B je zyn van een fteenen Brug, die met drie poogen over een Rivier legt: achter dit alles ver* toond zich een ruim verfchiet tegen hoog Gebergte ; dit Kunstftuk is op het bevalligfte gedaagd* en meede als de' voorgaande, in de fmaak van Adriaan van de Pelde,door den beroemden lfaae Moucberon gecouleurd, en dus een tweede Meefterftuk , gelyk aan de eerfigemelde Teekening , en beide het beroemfte Kabinet van Teekeniugen waardig, door Jan van der Vinne.

£?4> *5 Deeze twee uitmuntende Teekeningen, zyn gevolgd naar twee Schilderyen, verbeeldende aangenaame Landfchappen, gefchilderd door fVyfiands, en op de bevalligfte wyze door A. van de Velde geftoffeerd, met verfchillende foort vanBeelïen en Veehoeders, het fraay en dartel Geboomte en duinachtig Gebergte waar op het zonlicht fpeeld, ruimft verfchiet, en alles wat het plaifante in deeze twee groote Meefters uitmaakt, is met veel fmaak en uitvoerigheid in dunne dekverwen ter uitvoer gebragt,door den uitmuntenden Copieerder Aart Scbouman.

$6 Een Bergachtig Landfchap, waar in een Waterval en langs een Weg een vervallen Kafteel: op den . voorgrond ziet men Heeren en Dames die op de Valkenjagt uitgaan met haare Jaagers; alles is in een aangenaame kleur met dunne dekverwen, uitvoerig gtteekend, door J. van Battem.

ij Een aangenaam Duingezicht, gevolgd naar hetorigineele Schildery van Wynands, en geftoffeerd met verfcheide Beesjes en Landlieden, naar Adriaan van de Velde, is het Onderwerp van deeze uitvoerige Teekening, welke volgens een bevallige kleur, met Sapverwen geteekend is,doorD. Dulignon.

m Verbeeld een Heuvelachtig Dorpgezicht, zeer levendig geftoffeerd met de toeloop van Veld- en

Sluiten