Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«i TEEKENINGEN.

fco. G en de uitvoerige behandeling, geeven den verdienden Lof aan dien beroemden Meefter , het is als de voorige , delicaat met Sapverwen behandeld, doof J. Buys.

6 Een Keukenvertrek, waar in verbeeld word een 1 Vrouwtje' iri oudé Hollandfche kleeding; zittende by een openfèaand'Vengfter; fchynende beezig te zyn een Gans te plukken : achter hetzelve op een houten Kift Haat een Mandje met Appelen en een keulfche Bierkan;verder by de Haardfteede, ziet men de Meid een koperen Ketel over het vuur hangen , fchilderachtig met Sapverwen gereekend , door denzelven, naar 't Schildery van P. de Hooge.

7 Dit Onderwerp verbeeld in een verwulfd vertrek ' een Soldaaten Corps de Garde,op dën voorgrond

geftoffeerd met yzere Harnaffen , Schild en Deegen, Stormhoeden, Zadel en ander Oorlogstuig, hier by ftaat een vrolyk Jongeling die op een Trommel flaat: verder ziet men verfcheide Soldaaten aan een Haardfteede zitten en eenige die aftrekken ; zynde alles krachtig en Meefterlyk met Sapverwen behandeld, door W. Hendriks, naar 't Schildery van D. Teniers.

3 In een Boeren Wooning, zit een Vrouwtje bezig ' te fpinnen,ter zyde ftaan verfcheide huislykeGe» reedfchappen, als kopere Ketels, Pannen, Flesfen, Tobbens en Groéntens: om hoog hangt een yzere Kroon, waar aan dood Gevogelte: verder by een Haardfteede zitten Boeren op de Kaart te fpeelen en andere die het befchouwen : ter zyde op dén voorgrond legt een Kat met zyn Jongen; alles is krachtig en natuurlyk met dito behandeld, door denzelven.

9 Een Binnenhuis of Boeren Herberg, in het zelve - ziet men een vrolyke gaft die een Boerinrietje op zyn knie heeft gezet, ter zyde ftaat een Hospes

Sluiten