Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;i$ TEEKENINGEN.

No; I vertoonen zig verfcheide Landlieden roet hunne Vrouwen , verzelt van ftaand en ruftend Vee: verder een bevallig verfchiet; alles is zonachtig krachtig, natuurlyk en uitvoerig met Sapverwen geteekend , door IV. Hendriks , naar een uitmuntend Schildery van N. Berctyem,.

59 Deeze fraaije Ordonnanantie, verbeeld in een Land- ^ ' ■' fchap Sr. Hubertus, eerbiedig nedergeknieldvoor een Hartenbeeft, met een Crufifiks tuffchen dé Hoornen , hst welke by een Beekje onder hoog Ge« fjeoomte zig ter linkerzyde vertoont: ter rechter zyde ftaar een wit gezadelc Paard : verder geftoffeerd met jaagers en Honden; in alles als de voorige Meefterlyk behandeld , door denzelven , naar bet Schildery van den beroemden Pb. Wouwer? man.

^o*Dit natuurlyk Voorwerp, verbeeld in een Land- 2 * fchap twee ruftende en een ftaande Ram by een Plantgewas, bevallig en Meefterlyk fraay met zwart Kryt en dunnetjes gekleurd , door J. van der Meer de Jonge.

f go In deeze Capitaale ryke Ordonnantie, de beyalli-

ge Lentètyd verbeeldende, vertoont zig in een t aangenaam Landfchap, ter linkerzyde een Boe->4 ren Wooning en Schuuren by een Watermolen :, verder een Kerktboren en andere Gebouwen, geftoffeerd met verfcheiden Beelden en verfchiilend foort van Vee, op den voorgrond ziet men een Koe en een Landman , een Schaap dragende,door ieen helder Beekje waden, waar in Zwaanen en zwemmende Eendvogels gezien worden ; alles is in een natuurlyke beweeging,de Landlieden , het grazend en ruftend Vee, het Gevogelte, het Geboomte , het bevallig zonlicht, gepaart met een verwonderlyke uitvoerige behandeling, geeven afhetvrolyke van dit Saifoen te kennen, en is onverbeeteilyk met Dekverwen gepenceelt, door li. Meyer. •• No.3^

Sluiten