Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 31? No. 'ï ai In een dito bekoorlyk Landzicht, de Zomertyd verbeeldende, ziet uien ter regterzyde een Huismans Wooning by Geboomte,op den voorgrond ftaat een Vrouw met Kinderen by een Waterput, ter linkerzyde vertoonen zig Arbeiders in het Graan, op de tweede grond ryd een Heer te Paard, een arme Vrouw met een Kind en een Jongetje fchynen hem een Aalmoes te vraagen : verder een Landman Vee dryvende, andere verzamelen het Hooy in Bergen, op een Heuvel vertoont zig een Molen, ter zyde een Poftwagen, en in 't verfchiet een Dorp - Kerk en Graanlanden; alles eevenaart de natuur, het bevallig zonlicht en de uitvoerige bewerking, vertoonen op het leevendigft dit vrngtbaar Saifoen, en is als de voorige alleruitvoerigft geoenfeeld, met Dekverwen, door H. Meyer.

au In een dito Duinachtig Landfchap, de Herffttyd verbeeldende , vertoont zig in het midden op den Voorgrond e°n Man en twee Kinderen, zig aan het, Vinkennet verlufligende , neevens dezelve ftaat een Reiziger met een Mandje op de rug, en 'een doode Vogel ter zyde zyn Lyf gebonden , een Jongeling met een Fles in de hand fchynt Drank te zullen haaien : verder een ander een Vogeltje lokkende, hooger een Jaager te Paard: ter linkerzyde gaan verfcheide Visboeren,en hetverfchiet vertoond de Stad Haarlem ; alle de natuurlyke vereiftens zyn hier kundig in waargenoomen en ongemeen uitvoerig met dito ais de voorige behandeld, door denzelven.

23 Deeze ryke Ordonnantie vol gewoel verbeeld de Wintertyd, op een bevrozen Rivier, waar by men ter regter zyde eenige Boeren Wooningen met befneeuwde Daken en Wegen ziet, vertoont zig dor Geboomte en een fteenen Brug, in het midden fchynt een Vrouw met een Mand Eyereu gevallen, waar by eenige Lieden te hulp koomen, verders ziet men Schaatzeryders, Houten 3 zaa-

Sluiten