Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iso TEEKENINGEN.

No. , I

deld , door W. Hendriks, naar een Schildery

van M. Hobbema

31 In een Heuvelachtig Landfchap, ziet men een Jong- .

man een gezadeld Paard byden Toom houdende^ 1 terwyl hy met de eene hand een Boerinnetje vafthoudende fnoepig omhelft , ter zyde (laat eeri Melkkan , waar by ruftende Schaa,* n: verder een Heer te Paard rydende, fraay en kragtig met Sapverwen behandeld, door Tb. Wittekens, naar 't Schildery van Pb. Wouwerman.

32 In een Noordfch Heuvelachtig Landfchap, geftof" '

feert met Wooningen en verfchillend Geboomte, * vertoont zig op den voorgrond een ftroomende Rivier en Watervallen; verder wandelende Lieden, krachtig en Meefterlyk met Sapverwen geteekend, door J. Schouten, naar een Schildery van J. Ruysdaal.

33 Ter rechter zyde in eenLandfch3p zit een vrouwt¬

je op een Mand met een Kind voor zig' Ichynende te fpreeken teegen een Boertje , daar neevens ftaande,een klynejongen loopende, werd door een Houd by de Kieederen vaftgehouden: vetder zyn tweeÓslen; Meefterlyk fiks met Sapverwen geteekend, door A. Scbouman.

, 34 In een ftil Water, vertoont zig op den voorgrondt een dryvend Jacht en een Sloepje met twee Man- y nen: verder ziet men een Driemaft Schip en verfcheide andere zeilende Scheepen ; uitvoerig met Sapverwen geteekend, door G. Torenhurg, naar een Schildery van W v. d. Pelde.

<. 35 In een dito, ziet men op de voorgrond twee Visfchers Vaartuigen : verder eenige andere; helder en uitvoerig met dito behandeld, door dito, eK naar denzelven.

► 36 Een fraaye ftaande Vogel op een Heuveltje met Plantgewas; naruuriyk en uitvoerig met Sapver» verwen, door G. Sanders.

No. iy

Sluiten