Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 169 No. ï> natuurlyk , en is ongemeen fraay en uitvoerig met Sapverwen geteekend, door denzelven.

4 Deeze geeftige Ordonnantie verbeeld ineen pfach- { tige Gemeubileerde Zaal, een der Toneeleri uit het ljlyfpel de Belachelyke Jonker, hy fchynt fchermende een ftoot op de Borft te ontfangen, terwyl een auder Heer met een Mantel omhangen, het met aandagt befchouwt, ter zyde zit een bedaagde Dame by een Tafel waar op Theegoed geplaatlt is, een jonge bevallige Juffrouw in geele Satyne Kleding zit daar neevens , tèrwyl een Dienfimaagd al fpottende naar den Jonker wyft, aan de open Deur ziet men twee jongè Mooren in Livrey, terwyl men verder de Huizen aan dè overzyde der Gragt gewaar word, het bevallig en natuurlyk licht, de Caracters, en de onderfcheiden aart der ftoffen van de Kleederen, zyn onverbeeterlyk nagevolgd, en alles zeer uitvoerig met SapvefwTen behandeld, door denzelven.

- 5 Dit fraaye capitaale Voorwerp, verbeeld iri do

prachtige Italiaanfche flraat, een der Toneeleri ^ uit de Wedergevonden Zoon, ongemeen uitvoerig ' en kondig met Sapverwen geteekend, door R. Vinkeks.

6 in de gemeené of armoedige Wooning, een der Toneelen, van de Eerlyke Armoede, natuurlyk en krachtig met dito behan- , deld, door denzelven.

7 in de Burgerbuurt, ziet men verbeeldde

vertooning van de Wanhebbelyke Liefde, geeftig geordonneert en allerbevalligft uitvoerig , mee dito behandeld, door denzelven.

- $ Deeze Capitaale bevallige Ordonnantie , verbeeld

ineen Landfchap, de Minnaaryvan Paris en Eno- 4 Éê, waar by een Cupido, de verliefde Herdk

X fchynt

Sluiten