Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T E Ë K E N I N G Ë K, id No. J

eenige jagthonden, ftrekken tot gepaste 0e« raaiden van dit onderwerp; het helder licht en vrolyk coloriet doen eene treffende uitwerking, zynde alles fraai en uitvoerig met da pen en fapjes geteekent door J. de Wit.

4 Deze ryke ordonnantie ftelt in een vrolyk landfchap voor de minverklaring van Mercurius aan Herfé: de uitdrukking der liefde word hier, op de bcvalligfte Wyze, door eenige kinderen afgebeeld; dceze Tcekening is" niet minder uitmuntend van kleur en lichten even meesterachtig, in gelyke manier behandelt, als de voorgaande' door Denzelfden.

~ 5 Eene prachtige vorftcïyke zaal, waarin verbeeld ' word de maaltyd van Ësther en Ahasvcros; de Koning, vergezeld van Ryksgröoten , fchynt, heengaande, met een vergramd gelaat, bevel te geeven ter uitvoering van het vonnis, over Haman geveld, welke, in eene vernederde houding, om genade fmeekt: dit Voorval is natuurlyk en treffend voorgefteld, de zonlichten veroorzaken hier eene fpeeling van breedc flagfchaduWen en alles is ftout en krachtig en te gclyk uitvoerig met dekverwen gefchildert door C. Troost.

6 Een Tooneel uit het tfeuffpel de Cid, alwaar/ Rodrigo , geknield, zyn uitgetrokken degen aan Chimene aanbied, terwyl hy met de andere hand zyn borst ontbloot; de hartstochten der beelden, zo wel als hc; bywerk maaken dit onderwerp aandoenlyk en fombèr, alles krachtig en meefterlyk met fapverwen, geteekent door C. Troost.

B a. No. f

Sluiten