Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ra OTHELLO.

, Clown.

Nu goed.—- daar hebt gy uw geld uwe Muziek a Gt;"eraal «> w«l? dat hy U, om ai wat in de Waereld is , bidden laat, geen geluid daar mede te maaken. 6 Musikant Goed Myn Heer, wy zuilen niet.

Clown.

Hebt gy ook Muziek die men niet hooren kan, zo ipeetd maar voort; maar Muziek te booren, daar zal de Generaal geen bizonderen Liefhebbet van zyn.

MuSTKANT.

Zulk een Muziek hebben wy niet, Myn Heer.' Clown.

Meekt dan uwe pypen maar weêr in uw zak, want ;k moet weder voort, gaat, en verdwynt in mets i voort. 1

(Be Mujikanten vertrekken.) Cassio Hoort gy, myn eerlyke Vriend?

Clown.

Neen, uw eerlyke Vriend hoor ik niet, ik hoor U.

vu1 LaaLTe gekheid nu °och We*- daar is een kletri gojidftuk wanneer de Kamerjuffrouw van de" Generaal zyn Vrouw by der hand is, zo zegt haar, dat er eene zekere Casfio is , die haar verlof vraagt

gr dTaoe" W00rdeQ mec haar te fpreeken- W1'£

„ . , Clown.

Zy is reeds by de hanJ, Myn Heer; wanneer zv o^hier by de hand wil zyn.zo zal ik het U H

TWEE.

welke niet wel over te. zetten zyn: en om laare onluchtigheid ook weinig nut zo Jen doen. "

Vertaal ek.

Sluiten