Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 71

TWEEDE TOONEEL. Cassio, Jago. Cassio.

Doet dat myn goede Vriend,—» (tegen Jagt.) Gy komt regt van pas, Jago.

Jago.

Gy zyt toch niet te bed geweest?

C a s*s i o.

6 Neen • de dag brak reeds aan, eer wy van elkander fcheiden. Ik ben zo vry geweest, Jago, om uw Vrouw te laaten roepen ; ik zal haar ver. zoeken, om my by de Edele Desdemona gehoor te doen verkrygen,

Jago.

Ik zal haar terftond hier zenden, en terwyl op een middel denken , 6m den Moor ter zyden te trekken, op dat gy zo veel te ongeftoorder met Desdemona fpreeken kunt.

C a s s 10.

Ik ben U zeer verplicht. —— „ in al myn leven heb ik geen wellevender en redeiyker Elo. rentyner gekent.'*

DERDE TOONEEL;

Cassio , Emilia.

Emilia.

Goeden morgen, waarden Heer, Luitenant het doet my leed, dat gy verdriet hebt gehad; maar ik hoop dat het fpoedig weder zal in order zyn. de Generaal en zyne Gemalin fpreeken met elkander daar van, en zy neemt uw party op het fterkfte. de Moor beweerd, dat hy, die gy gewond hebt, E 4 een

Sluiten