Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 73

VYFDE TOONEEL. (*)

Het Tooneel verbeeld eene andere Kamer op bet Slot.

Desdemona, Cassio, Emilia.

Desdemona. Zyt verzeekerd, waarde Casfio , dat ik al wat my mogelyk is, tot uw bestwil zal verrichten. Emilia.

Doet dat, Mevrouw, ik weet dat het myn Man zo fh-rk treft, als of het hem zelfs was overgakonen.

Desdemona. ó.' Dat is een eerlyk Man. twyffeld 'er niet aan, Catfioj ik wil myn Gemaal en U weder op denzel* ven Vriendfchappelyken voet brengen.

C as s r o.

Myn waarde Mevrouw , het mag met my gaan hoeiaamg het wil, ik zal echter akoos uw nederii gen Ü.enaar zyn.

Desdemona. Ik dank U Casfio, gy bemind myn Gemaal; gy kent hem reeds lange ; weest dus verzeekerd dat hy in zyne verwydering niet verder van U zal gaan, als zyn oogmerk het noodig ?indt.

Cassio.

Zeer wel Mevrouw, maar deze ftrengheid kan d: ir teaen zo lang duuren ; of hy kan daar toe zulke zwakke en weinig beduidenden gronden heb» ben ,• of daar kunnen zo veele verhinderingen tusfchen komen , da» myn Generaal eindelyk , warneer ik afweezend ben, en myne plaatfe bezet is, rnyne hoogachting en dienst vergeet.

E S Des.

Sluiten