Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«9 OTHELLO.

fchaapen Man een geheime aankJagfne • dip ,M herte tegens zynen wille laat werktn , dewvl hv zyne tegenzin daar omtrend niet onderdrukken

Wat Michaël Casfi^a'anbelangt , zo durf ik zweeren , dat ik hem voor een eerlyk Man hou

Othello. Daar houde ik hem ook voor. r» Jago., Men moet zyn 't geen men fchynd; of wanneer men dat niet doet, moet men liever geenMenX meer met eenig gevoelen zien. «aenicnen Othello.

fchynd.' S6heeI 5 m°et Zyn 'c Seen m™

J a go.

Nu, ik denk dan dat Casfio een eerlyk Man is Othello,

Neen, gy hebt nog wat op 't herte; ik bid Ü fpreek met my als met uwe Ziele; zeg wac in haar omgaat; en drukt uwe ergfte gedachten, ook met de ergfte woorden uit.

Vergeef het my , Ayr? Heer. ik ben U zeker* lyk eene volkomene gehoorzaamheid fchuldig - doch ik ben daarom niet aan U verbonden in dat

geen waar in alle Slaaven vry zyn alles zee-

«en WM * denk gefteld zynde dat myr-e

gedachten flegt en valsch waaren ; waar is het - Paleis in welke zich zomtyds ook niet veel flegte dingen indringen ? Wie heeft zulk een rein herte dat niet zomtyds eenige onreine Voorftellingen by hem een bezoek afleggen, (,) en met geoorloofde «edachten in eene vergadering te zaamen zitten.

O t H £ L i

k (f) In 't Engelscb Jlaat. Who has a breast fo

pure,

Sluiten