Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£4 OTHELLO.

een waakend oog op hun heide; niet minnenydig» niet zorgeloos, ik zou niet gaarne zien , dat uw edel weldenkend gemoed , door eene te groote goedhertigheidj bedroogen wierd. neemt daar wel acht op. Ik ken de denkwyze van onze Landsge. nootenzeer goed. in Venetiën bekommerd men zich weinig of den Hemel eene getuige van boozeftreeken is, wanneer de Man zulks maar niet gewaar word. alle haar naauwgezetheid jbeftaat daar in, Iets verborgen te houden; en niets ondoorzogt te haten.

Othello.

Meend gy dat ?

Jaoo.

Zy bedroog haar Vader, toen zy met uw trouwde ; en toen zy voor U fcheen te beeven, en voor een epflag van uwe oogen fcheen te zidderen, was «y juist bet meeste,op die oogen verliefd, (tj

Oth e l-

(t) Deze en"de volgende grond , die Ja oo aanvoerd, moet by ieder Lezer Jlerken indruk maaken. Scboon veel kleine voordeelen, zelfs bedrog en valscb' beid, ons 'een tyd lang dienen kunnen, werden zy tocb in 't vervolg bindemisfen van ons 'geluk- de geene die by bet bedrog winnen. worden mistrouwend tegens den Bedrieger; en even die handeling waar door men zich gelieft zoekt te maaken, dott bet vertrouwen eindigen. — hetzelve laat zich met eenige uitzonde, ring tegens de onbedacbtzaame grootmoedigheid , by ongelyke buwelyken zeggen, wanneet de eerfle hitte van een hartstocht vooorby is, zo volgt de argwaan terliond, die even die heftige neiging , die eenen enregehnaatigen tred nalaat, een aandryving tot een tweede kan doen ftrekken , en de ge enen die eens gezegt hebben , dat haare hartstochten tegens baars kioeêbeid, te magtig zyn, hebben by bet minfte aanzien, dat zich weder vertoond, te vreezen, datzy>

naar

Sluiten