Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p OTHELLO.

briesfcbende Rosfen ! fchelklinkende Trompetten i moedgeevende Trommelen ! welluidende Pypen Koninglyk Panier, en gygantfcben pronk en pracht des glorieryken Krygs ! en , ach ! gy doodelyke werktuigen wiens yzeren wraake den onfterffelyken en vruchtbaaren donder van Jupiter naarvolgt! Vaart wel! — Othello's arbeid is gedaan.

Jago,

Is 't mooglyk? — Myn Heer! # Othello.

Onwaardige ! bewys my , Ja, bewys my, dat myne Desdemona een Hoer is .' doet zulks , Ja, geef my een oogenfchynlyk bewys daar van ; of (by vat Jago toornig aan) , by de waarde my. nfer onfterffelyke Ziele; het was U beeter dat gy een Hond gebooren waart, als dat gy myne verheven grimmigheid zult moeten voelen.

Jago.

Staan wy zo met elkander.

Othello. Laat my zelfs zien; of bewys het my ten min" Hen zo veel dat 'er geene fchaduw van eenige twyffling overblyft. of, wee, uw leven. Jago.

Myn Heer!

Othello. Beloog gy haar, en folterd gy my te vergeefs; zo bid nooit meer; maakt uw geweeten niet wyder: hoopt gruwel op gruwel; begaat jzonden-daar de Hemel over weend , en de Aarde zich voor ontzet.' want gy kunt niets flimmer doen, om uw verdoemenis te vergrooten als gy reeds gedaan hebt. Jago.

6! Barmhertigbeid! de Hemel ftaat my byf in. dien hy een Man is, of eene Ziele, of eenMenfchelyk gevoel heeft. God zy by Ü-. en neemt myne plaatfe in!— ó! gy ongelukkige uitlegge»! die juist zien moet dat uwe redelykheid tot eene echtbreeking toe dienen moet.'—— 61 affcbuwe-

lyke

Sluiten