Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 9%

Ivke Waereld.'— merk op! merk dit, o Was» reld i eerlyk en oprecht te zyn , heet niet zeker ,e z'yn!— ik bedank U voor deze onderrichting: van nu aan, wil ik geen Vriend beminnen, daar men voor liefde zulk een haat bekomt.

Neen, zagt, — gy kunt toch wel eerlyk zyn.

Jago.

Ik moet verfiandig zyn ; want eerlykheid is een gekkin , die het geene verliest daar zy om arbeid.

O t h ex l 0«

By de geheele Waereld! ik geloof dat myn Wyf eerlyk is, en gelooft gy dat zy het niet is, dan geloot

ik dat gy het niet zyt. ik wil bewys hebben.

Haar naam, die zo fris en wit was, als Dianaas aangezicht, ls nu zo bevlekt en zwart als myn ge. zicht, neen, wanneer 'er nog ftrikken, nog mesfen , nog vergift, nog vuur , .nog; verzuipende Stroomen in de Waereld zyn, dan wil ik deze py-

niging niet langer uithouden. ik wenschte

verzekert te zyn.

Jago.

Ik zie, Myn Heer,dat uwe hevigheid U gantsch verteerd, het fpyt my dat ik U daar iets van gezegt heb. gy wild gaarne verzekerd zyn?

Othello. Of ik zulks wilde? Ja zekerlyk.

Jago.

Dat kunt gy ook; maar hoe ? hoe zult gy verzekerd worden, Myn Heer? wilt gy een ooggetuige zyn? met opene oogen toekyken ? U zien ontëeren ?

Othello. Dood en verdoemnis!—ach.'

Jago.

Ik geloof het haar zeer zwaar zou vallen , ü tot-haar vertrouweling te maaken; dan waaren zy

zeker*

Sluiten