Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏQ2 OTHELLO-

DltDEMONl,

Neen, thans niet, lieve Othello.

Othello.

Dat Is zeer flegt. Een Waarzegfter gaf deze Neusdoek aan myne Moeder; zy was een Toverhex, en kon in de Lieden haare Zielen lezen, zy zeide haar, zo lang zy hem behield , zou zy zich beminnelyk maaken; en haar de liefde mynes Vaders doen behouden; maar zo dra zy hem verloor, of weggaf, zou zy in eens alle fcboonheid in myn Vaders oog verliezen; en hyzou zich genoodzaakt zien om andere onderwerpen voor zyne liefde te zoeken. Myn Moeder gaf hem my, toen zy ftierf, en beval my, wanneer ik eene Vrouw zou neemen haar denzelven te geeven. Ik volbragt zulks, en raadde ü, dat in acht te neemen. Maakt hem tot uwen Lieveling, bewaard denzelven als uwen oogenappel. wanneer gy hem verloor of weggaf, zou dit een verlies zyn, dat tegen geen ander te vergelyken was.

Desdemona, Is het mogelyk ?

Othello. Zeer mogelyk. daar is iets toverachtigs in het Weetje! van dien doek. Een Sibille, die den omloop der Zonne twee hondertmaal geteld hadt (likte hem in haare Propheetifche verrukking: de Wormen die de Zyde daar toe fpoonen waaren gewydt en ky werdt met balzen. van Mumien geverft.'fY)

welke

f>) Hit balxemiekt vogt , dat van dt Mumien vloeide, nas vierbeen wegens zyne werkende kraet heroemd.wy zyn tbans wys genoeg om te weetel, dat 4n bygevoegde Eigenfcbappen flegts inbeeldingen waaren} en echter beeft men my verzekerd dat men 4a? balztm in lenige Apitheiken nog vindt.

Sixivïbs.

Sluiten