Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. I0|

AGTTIENDE TOONEEL.

Disdimona, Emilia , Cassio.

Desdemona. 'Er moet zekerlyk ergens eene gelegenheid van Staat mogelyk van Venetiën j of wel eene ont. dekteVerraadery hier in Cyprus, die even in t licht gekomen is , zynen , zo heeten geest ver. duistert hebben; want in diergelyke gevallen pleeg men zyne onvernoegdheid wel aan geringe dingen uit te laaten; wanneer 'er groote zaaken zyn waar onderwerp zyn. Zo zal het zyn. wanneer ons een Vineer pyn veroorzaakt, dan verbreid zich die fmertelyke ondervinding zelfs door onze gezonde le • den uit. men moet aanmerken dat de Mannen geene Goden zyn, en niet altoos zo veel tederheid van hun verwagten als zy ons voor het Trouwfeest betuigen, ik had groot ongelyk Emilia; en ik was reeds, tegen alle billykheid van begrip, zyne on. vriendelykWd in myne Ziele den Oorlog te ver SaafeaYmaar nu zie ik wel, ik heb de getuigenomeekogt, en hy word valschlyk aangeklaagd. Emilta.

De Hemel geeft.dat het Staatszaaken mogen zyn, zo als gy U verbeeld, en geene minnenydige grillen die hy uwentwegen maakt.

Desdemona.

Dat verhoede de Hemel! ik heb hem daar nooit gelegenheid toe Se8egV£"*L j A

Maar minnenydige Zielen berusten daar niet in ; 2V zyn niet alleen minnenydig wanneer men haar daar gelegenheid toe geeft, maar in 't b.zonder zvn zv minnenydig, om dat zy minnenydig zyn. De Jaloersheid l een onkruit, door zich zelfs geplant, «n van zich sslfs gebooren.

Dis.

Sluiten