Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I3f O T H E L L. Q.

Jago.

Het is alleen dat ; daar blyf ik Borg voor. (Men boord Trompetten ) Hoord gy, men blaast voor het Avondmaal, en de Afgezanten van Venetién wagten reeds. Gaat toch heen, en ween niet5 het zal nog alles goed worden.

VEERTIENDE TOONEEL,

Jaoo, Roderigo.

Jaoo. Zie daar, Roderigo!

Roderigo. Ik zie niet dat gy redelyk met my handeld. Jaoo.

Waarom dan niet.

Roderigo.

Alle dagen draait gy my een rad voor de oogen , Jago; en verwydert my , wanneer my iets voorkomt, veelmeer van alle goede gelegenheden, als dac gy my de geringde wenfchelykfte voor. deelige gelegenheid aan de hand zoud geeven. Waaragtig ik wil het niet langer dulden, ook ben ik niet van zints alles gerust op te kroppen wat ik pp deze wyze tot nu toe geleden heb.

Jaoo.

Wüt gy my niet hooren fpreeken, Roderigo t Roderioo.

Waarachtig, ik heb reeds zo veel gehoord; maar nwe woorden en uwe daaden hebben niets met elkander gemeen.

Jago.

Gy befchuldigt my zeer onrechtvaardig.

Roderigo. Ik geef U geen f huid, als daar de waarheid zelfs $ieekt. Ik heb myn geheel vermogen doorge

bracht,

Sluiten