Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17* OTHELLO.

ben, indien gy wilt; want het geen ik'deed, deed ik niet uit haat, maar in 't bizonder om myn eers willen.

Lodovico. Deze Elendeling beeft zyne boevenftukken ge. deeltelyk bekend. —- (tegen Otbelh.) hebt gy met hem de dood van Casfio argefprooken?

Othkllo.

J«-

Cassio.

Myn waarde Generaal; daar heb ik U nooit oorzaak toe gegeeven.

Othello. Ik geloof het, en bid U om vergeeving. Vraagt doch , ik bid het U, dezen halven Duivel, waar. •m hy myn Lyf en myne Ziele zo verftrikt heeft.

Jago.

Vraagt my niets; wat gy weet, dat weet gy. vin nu aan wil ik geen woord meer fpreeken. Lodovico. De Pynbank zal U de mond wel openen.

Othello. Goed, doet uw best daar aan.

LoDovrco. Gy zult ondervinden, Oiheilo, wat voorgevallen is; want ik geloof dat gy daar nog niets van weet. Hier is een Brief, die men in den zak van den vermoorden Roderigo gevonden heeft; en hier r,og een. een van dezelve behelst de opdracht aan Ro« derigo om Casfio te vermoorden.

Othello.

6. Booswicht 1

Cassio.

Boven maate Onchristelyk , Godd'Ioos.'

Lo-

Sluiten