Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©ver het TREURSPEL OTHELLO. ijg

In opftand ; de Vaendrich zag dat de Lieden daar naar toe liepen, kwam weder, mengde zich onder den hoop, en ftelde zich gantsch verbaast en bedroeft over dit voorval aan, dat den Hoofdman bejegent was, fchoon hy ia den grond hoopte dat zyne Wonden hem doodelyk zouden zyn. Voorts dacht de Moor om zyn Vrouw op een goede wyze uit de Waereld te helpen , en beraad flaagde zich met den Vaendrich daar over. Zyn argwaan was door eenige verdachte omftandigheden, bizonder door een Neusdoek van Desdemona, van welke hy zeker geloofden, dat zy denzeiven aan den Hoofdman gefchonken hadt, fteeds heftiger geworden, de Vaendrich zogt Desdemon a's dood te bevorderen , en floeg daar om het middel voor, om haar met een Zak vol Zand zo lang te flaan tot zy dood was, en daar na een gedeelte van het Dak van de Kamer op haar te doed nederftorten, om dus te kunnen voorgeven , daü zy van deze inftorting geftorven was. de Moor liet zich dezen aanfiag wel bevallen, de Vaendrich moest zich eens des nachts nevens haar Slaapkamer verfchuilen, en een geraas maaken. de Moor heette haar op te ftaan, om te zien wat het was; en terftond vloog de Vaendrich uit zyne fchuilplaatfe ten voorfchyn , en gaf haar zulk eenen heftigen ilag, dat zy dood ter Aarde viel. hy en den Moor bragten haar daar op in 't bed , vernoegen haar het hoofd , en lieten daar na het Dak van de Kamer op haar nederftorten ; de Moor riep.daar op om hulp , wyl zyn Huis inviel; en toen de buuren by kwaamen, vond men Desdemona onder het puin begraaven. Intusfchen duurde het niet lang hier na, of het knaa» gende berouw en onrust onftond in het gemoêd des Moors ; h'et was hem onmoogelyk het gezicht van den Vaendrich, die de fchuld van alles had, langer te verdraagen , en ontnam hem zyne plaatfe. Deze waï daar over zeer verbitterd , en fpandde M 2 nies

Sluiten