Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l8o ONDERZOEK en AANMERKINGEN

met den Hoofdman, die van zyne Wonden geneezen was, te faamen , om zich aan den Moor te wreeken. beide gingen naar Venetiën en verklaag, den^hem daar by de Regeering. Deze liet den Moor in bewaaring neemen , hem naar Venetiën bren°en, en zogt hier de bekentenisfe der gantfche "zaak door pyniging uit te hooren. hy beleed niets, maar wierd toch gebannen ; en daarna van Desdemon a's Bloedverwanten omgebragt. de Vaendrich ftierf hier na ook een gewelddigen

^°Men ziet ras, wanneer men deze Vertelling met het Treurfpel van Shakbspear vergelykt, dat beide in de hoofdzaake overeenftemmen , en flegts in verfcheide bygaande omftandigheden van elkander verfchillen. Daar men echter, zo als ik reeds aangemerkt heb, de Engelfche Vertelling noch niet gevonden heeft; daar den Dichter onmiddelbaar uitputte, zo laat zich ook noch niet beftemmen , hoe veel van de bygaande omftandigheden zyne eigen vinding , of opftelling des Fransfchen, of Engelfchen Nouvellist is. Zelfs JufFr. Lenoc moet voor 't overige toeftemmen , dat het onderwerp door deze veranderingen in 't algemeen veel gewonnen heeft, (ss) by Voorbeeld : by Cmthio word den Moor in 't geheel geen voornaamen rang gegeeven; Shakespear laat hem van Koninglyk bloed ftammen ; daar door werd zyn Perfoon aanzienlyker , en de waarde die hem de Regeering van Venetiën toedeeld, begrypelyker. In het Treurfpel word Cassio, op wien de Moor minnenydig is, als een Jong en beminlyk Officier voorgefteld, die dus D e s d e m o n a ligt zou kunnen bevallen; in de Vertelling daar en tegen, worden alle deze eigenfchappen den Booswicht toege¬

ef) Shakespear Illustr, Vol. II. pag. 125.

Sluiten