Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het TREURSPEL OTHELLO 183

kunnen tegens andere Stukken , niet alleen wegens haare inrichting, maar bizonder wpgcns haa re fferkte , ongemeen uitfteeken. Casfio is dapper, goedheitig en welleevend, de miffirg van hartnekkigheid alleen , om eene arglistige Wyndrinking te wederftaan , maakt hem ongelukkig. Roderigo argdenkende ligfgeloovigheid,en het ongeduld waar door hy zich al het bedrog gevallen laat, dat men hem in 't openbaar fpeelt . en hem by de andere fpeelen laat , geeft eene fterke Schildering van een Zwak gemoed , dat door ongeoorloofde begeerte van eenen valfcben Vriend Verraaden word. en Emili a's deugd is van een nart zo wy 'er veele vinden ; zich nalaatigte gedraagen,maar niet geheel zonder deugd; ligt tor kleine misvattingen verleidt , maar door fchreeuwende Schelmftukken in onrust gebracht en verheeven.

De Tooneelen zyn van t begin tot het einde onderhoudend , door gelukkige toevallen afgewis. feit, en brengen de Handeling , gantsch regel, maatig, telkens verder voort; en fchoon het Verhaal aan het einde ons zegt, wat wy zekerlyk reeds weeten, is het zelve toch noodzaakelyk ctn O t h e l l o's dood te bewerken.

Was het Tooneel terftond in Cyprus geopend, en de voorgaande gevallen verhaald,zo zou 'eraan de naauwkeuriglte en ftrengfte iegeimaatigbeid van dit Treurfpel weinig ontbreoken. (tt)

Dr. Y o u n g heeft in zyn Treurfpel d e Wkaak (uu) Othello zonder twyffel voor

oogen

(tt) Men zie ook over dit Treurfpel , de Dnmatic Cenfor. Deel I. pag. 131. en bet Aanhanfel des Eerften Deels, der nieuwe frantfebe Vertaaling van Shakespear's Tooneelfpelenj welke O. the ll 0 onder anderen inhoudt.

M 4.

Sluiten