Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. -iftf

hy niets'<3an onaangenaame tydingen bragt, onder welke de flimfle was, dat de Edle Mortimer , welka het Regiment van Herefordfchire tegen den oproerigen Glendower voerde, van de Wilde Wailifche gevangen is , en over de duizend van zyn Volk nedergefabelt is, aan wiens doode Ligchaamen de Wailifche Wyven zulke mishandelingen, en beestachtige , fchaamtelooze dingen deeden Qa) dat het zich, zonder de grootfte befchaamdheid, niet weder laat verhaalen.

Kon. Henrik.

Dus hebben de berichten van deze omftandighe-. den", de zaaken weegens onze Reize naar het Be< loofde Land afgebrooken?

Westmorland.

Ja, myn Vorst; deze en andere tydingen van gelyken aait: want daar kwamen nog meer onaangenaame, en tegens ons aanloopende boodfchappen uit het Noorden, op den dag van Kruisverheffing raakte de wakkre Hotfpur, de Jonge Henrik Per» cy , en Archibald, dien dappren en roemwaardigen Schotsman, te Hslmedor in een ernftig en bloedig gevegtj zo veel men uit het gefchut van haare Artillery en andere waarfchynelyke omftandigheden befluiten kon. Want de geen die deze tyding bragt, vlugtte uit het midden van de fierkfte Hitte des ffryds zonder den uitgang af te wagten. Kon. Henrik.

Hier is een waardig en zeer Ervaaren Vriend, Sir Walter Blunt, die zo even eerst van 't Paard

ftygt,

(a) Dit bevestigt Holtnshed: ,, de Wallh fcbe Wyven begingen zulke onbefcbaamde laagheden aan de doode Ligchaamen. dat zedelyke ooren zicb fcbaamen zouden om dezelve aan te booren;en wydus iiever daar niets van willen fpreeken,"—-

G r ET.

Sluiten