Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fto HENRIK de VIERDE.

ftygt, welke de Spooren des verfcheidene Aardryks tusfchen Holmedon en Londen aan zyne voeten heeft, en deze heeft ons de aangenaame en volkomen nieuwstyding medegebragt, dat de Graaf Douglas geflaagen is. Tien duizend wakkre Schotten, twee en twintig Ridders, die in haar bloed verfmoord lagen, zag Sir Walter op het Veld van Holmedon. Hotfpur maakte tot gevangenen, Mordake, den Graaf van Fife, sn oudften Zoon van den geflaagenen Douglas , en de Graaven Athol, Murray, Angus en Menteith. is dat geen eerlyke buit? een eedle daad? niet waar Oome?

Westmoeland. Het is eene Overwinning, daar een Prins ftout op zyn kan.

Kon. Heneik, Ach! daar door maakt gy my treurig, en verleid my tot de Zonde van wangunst,' datMilord Northumberland , de Vader van zulk een waardigenZoon zyn moet, een Zoon wiens naam den roem altoos in den mond vaart, die, gelyk de hoogde Boom in eenen Boomgaard , alle andere te boven ftreeft, die den lieveling en fpeelpop van het geluk is ; terwyl ik met deze oogen, die zynen roem aien; de Zwelgery en Schande, de Sternen van mynen Jongen Henrik zie ontëeren. ó I Liet het zich eens bewyzen, dat ergens eenen by nacht omzwervenden Geest, otaze Kinderen in den Wieg verwisfelde,en myn Zoon,Percy, en den zynen, Plantagenet genoemd had ; dan wilde ik zynen Henrik , en hy zou de mynen hebben 1 maar ik wil liever niet aan hem denken. —— Wat dunkt U Oome, van deftoutheid van dezen Jongen Percy? de ge vangenen die hy by dezen ftryd gemaakt heeft, houd hy voor zich te rug (b) en last my zeggen, dat ik

geen

(b) PiïCT bad een uitfluitend reebt op deze gevangenen, 'eebalven op den Ltaaf van Fife- volgens

Sluiten