Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 203

ZESDE TOONEEL. (*)

Het Tooneel verbeeld een Kamer in 't Paleis.

Koning Henrik. Northumberlanl(. worcester. hotspur. slr WalterBlunt, gevolg.

Koning Henrik. Myn bloed was zo koud en zo gemaatigt, dat het by zulk een onbeftaanoaar gedrag niet opwel de; gy hebt myne zwakheid opgemerkt, en tread dus myn geduld met voeten ; maar £e:oof my, ik zai van nu af aan meer zyn wat myne imgt en waaide,dan het geen myn genoedsaart verlangt, die zo leedig als Olie, en zo zagt als Jonge Zwaanen» veeren was, en daar door de behooriykeEerzucht verloor, welke de iloute ziel maar alleen den Scouten betaald

wobcsstij.

Qns huis myn Vorft verdient evenwel niet dat den geelTel der grooten tegen het zelve gebruikt worde ; en noch minder van zulke Grooten die onze eigene handen tot dien Staatelyken trap geholpen hebben.

Northumberland,.

Myn Vorft

Koning Henrik.

Worcefter , verwyder U; want ik zie dreiging en ongehooizaamheiJ in uwe oogen. o Sir I uwe houding is te trois en te veel zigtbaar,en de Ma. jefteit kan onmoojjelyk trotsbiedende Stoutheid op het voorhoofd eens onderdaans dulden, gy hebt verlof om ons te veriaaten. wanneer wy uwen raad en dienft noodig hebben, zullen wy u doen roe. pen. (Worce(ler vertrekt) gy wilde fpreeken!

n o r t h umbé s l an d.

Ta, mvn Votft. uwe Gevangenen, die in uwe J ^ naam,

Sluiten