Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S T ORIESPEL. aos

hem uit mismoedigheid en ongeduld, ik weet zelf niet waf;hy zou henhebben.of hy zou hen niet hebben; Want ik wierd geheel raazend daarover, dat by voor my heen fcheemerde, en zo lieflyk rook, en geheel in den toon eener Kamerjuffer van Snaphaanen en Trommelen en wonden — dat God verhelpe ■s- fprak, en daar en boven zeide, voor een inwendigs wond is geen onfeilbaarer middel als Permacety; en het is regt te beklaagen, regt te bedroeven, dal deze vervloekte Salpeter uit de ingewanden der onfchuldige Aarde uitgegraaven word, die reeds zo Veel braaven en wel opgegroeide Kaerels om 't le» ven gebragt heeft; en waaren er die onwaardige Snaphaanen maar niet, zo had hy zelfs een Soldaat Willen worden. —— op al dit dor en ontezaamenhangend gezwets, antwoorde ik, gelyk ik reeds gezegt hebbe; en ik bidde U, laat zyn bericht geene waar< de van eene aanklaaging verkrygen, tegens een Man die uwe Majefteit zo toegenegen is als ik. Bldnt.

Wanneer men de omftandigheden bedenkt, Myn Heer en Koning , zo kan alles wat Henrik Per» cy toen aan zulk een Perfoon, aan zulk eene plaatfe, en op zulk eenen tyd gezegt heeft, met recht voor dood en afgedaan gehouden worden; en dat zal billyk nooit toteenig nadeel of ergens eener aanklaaging tegens hem dienen kunnen, wanneer hy het gezegde van dien tyd, thans weder terugneemt Koning Henrik.

Maar hy weigert thans nog om de Gevangenen afteleveren, behalven met dat beding, dat wy onverzogt op onze koften zynen zwaager, den gekken Mortimer, weler uitloffln; hem die zo waar ik, leeve, opzettelyk den geenen opgeoffert heeft die hy tegen den grooten Tovenaar, den Vervloekten Glendovver aanvoerde; wiens dochter, zo wy verneemen met den Graaf vem March in 't kort gehuwd is. Zou er uit onze Schatkamer iets genoo« aeu worden oai een Verrader uitteloffen? moeten

wy

Sluiten