Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioö HÉNRIK »ï VIERDË.

wy verraad koopen ? en met lafhartigen een vergë-

£.hh™fOT " Z? ?Ch Zelf ,n't ongeluk-geftoft hebben? neen; op de naakte Bergen mag hy verhongeren want nimmermeer zal ik die geenen voor mynen Vriend houden, wiens tong van my flegt* de waarde van een penning zoekt afte fmeeken om den oproengen Mortimer uitteloflen.

De oproerigen Morumer"'alleen het vöranderend geval Tan der, Stryd myn Vorft, bragt herri m de handen der Vyanden; en tot bewys dat dit waarheid zy, heeft by flegts een getuige,naamelyk alle zyne wonden die hy vol dapperheid verkreeg toen hy aan het Schulpryke Strand des vloeiende Severn's (t) in tweeftryd hooft tegens hooft een geheel uur kloekmoedig tegens den grooten Glendower vocht. Driemaal herhaalden zy zich, en driemaal dronken zy tot verfriflcbiag uit het water das Snellen Severns, dat van hunne bloedverwege aangezichten verfchrikt vol angft lufTchen de Zidderende klippen voortliep en zyn krullend hoofd in holle Oevers Verborg, welke met het bloed van deze moedige Worftelaars bevlekt was, nooit heeft eene openbaare of laaghartige verradery .haare aan. Hagen met zulke doodelyke wonden eenen aandrang gegeeven; nooit kon de edie Mortimer zyn bloed zo fterk en zo vrywillig vergieten, indien by daar mede den naam van een oproermaker verdiende, die hem nier gegeven moeft worden.

KoNrjiQ Hei-rik.

Gy beliegt hem Percy, gy beliegt hem; hy heeft Hooit tegens Glendower gevochten; geloof mv hv zou even zoo veel moed gehad hehben om het tegen den Duivel alleen op te neemen, als tegen Owen Glendower. Schaamt gy u niet; zulks fa zeggen' Hoor vriend, laat my van nu af aan u

niet

(r) De Skverne , in 't Latyn Sabrina loopt ten Weften in ae Jerjtbe Zee.

Vertaaler,

Sluiten