Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3oS HENRIK »s VIERDE.

Northumberland tegens W.orcester. Broeder.' de Koning heeft uw Neef woedend gemaakt.

Worcekter.

Wie bragt hem dan in hitte, na ik weg was? H o t s f u r.

Hy wilde terftond alle myne gevangenen hebben, en wanneer ik 'er op ftond, dat hy myn Vrouwi broeder weder uitlosfen zou, wierden zyne wangen bleek , en hy floeg èeh oog vol moordzucht op' my, en zid-terde van woede, alleen op het hooren van den naam van Mortimer.

W o s ces te r.

Ik kan hem niet verdenken, wierd Mortimer van den Overledenen Rtchari, niet voor zyn naaften bloedverwant verklaar ?

Northumberland.

Ja, zekerlyk; ik was by de opentlyke bekend, maaking tegenwoordig, het was, toen deze onge^ lukkigen Koning -4- voor Wiens onrechtvaardig oogmerk ons God verhoeden wil -— tegens de Ierlandfche Rebellen uittrok; van welke hy, doot Engelands opftand te rug geroepen, te rug keerde j tn bloot Stond om even daar na vermoord te worden.

Worcester. Een daad die ons i'b de oogen der gantfchen waereld onteert en ten aFchrikt gemaakt heeft. HoTiruit. Nu, Stille. — Koning Richard verklaarde dan myn broeder Edmind Mortimer tot Erfgenaam der kroone.

Northumberland. Dat deed hy. ik heb het zelf gehoord.

HoTsruti. Nu, dan kan ik zyn Koninglyken Neef niet ver» denken, wanneer dezen hem toewenfcht op de naakte Bergen te verhongeren, maar moet het dan zyn • dat xy die de kroone op het hoofd van dit ondankbaar

Sluiten