Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL.

nog

baarmenfch zette, en om zynen 't willeden fchandvlek der verradery en Burgermoord draagen; moet bet zyn dat zy een geheele last van vloeken op zich laaden.en dannogde werktuigen,en deelendige onbehoorlyke middelen, de boeien, de Ladders, of liever de Beulen zelf moeten zyn? — ó! vergeef my, dat ik zulke laage bewoordingen en zaaken gebruiken moet, om den rang en waardigheid op te geeven die wy by dezen Koning vol listen bekleeden. — Zou het dan orh 's hemels wille! in onze dagen gezegt, en in de Jaarboeken en gefchiedenisfen gedrukt worden , dat Mannen van uw geboorte en magt, zich in een zo onrechtvaardig oogmerk ingelaaten hebben -— zo als gy béiden, God ver. geeve het u, gedaan hebt! —. Rjchard , zulk een vriendelyke en lieve Rooze ter aarde te rukken; en dezen Doornbofch, deze wilde bloem, Bollirgbroke in zyne pfóatfe te planten l en zal het niet tot nog grooter fchande van u gezegt worden , dat gy van die geene, voor welke gy die Schande op u genomen hebt, gehaat, gemishandelt, en te rug gezet zyt? neen, het is nog tyd om uwe verbannen Eere weder om te losfen.en u by de waereld wéder in goede gedachten te brengen, wreekt de D wmglandy en de laage verachting van dezen trotfên Koning, die dag en nacht daar op' denkt, om alles wat by u Schuldig is, met de bloedige betaaling van uwen dood, af te rekenen . . daarom zegge ik. . , .

WoECESTÉK.

Stil Neef, zeg niets meer. Thans wil ik u een geheim boek opflaan, en voor uw ligt ontbrandend ongenoegen, omzagchelyke en gevaarlyke dingen Icè, zen; zo gevaarlyk en gewigtig , ais of iemant op de zwakke ftok eenes Speers , ever eenen Snel» bruifenden llroom gaan wilde.

HoTSf ur,

Valt men 'er in, goede nacht—* daar tegen gezonken , of gezwommen / —— Zent het gevaar van het Oofl.en tegens 't WehVn; dan zal de Eere van

UI. D e i l. O het

Sluiten