Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL tij

worcester.

Dan kom ik nog eens op uw Schotfche Gevan» genen. Geef hen teiftond zonder losgeld vry , en bediend u van den Zoon van Douglas, om een Heir in Schotland te vergaderen; het geen U , om verfcheidene redenen, die ik u Schriftelyk zal melden , gewisfelyk zonder moeite zal toegeftaan wor» den. — GyMiiordNorthumberland moet, terwyl uw Zoon dit in Schotland verricht, ü by onzen Edelen en geliefden Prelaat, den Aardlchbisfcbop, zoeken in te dringen.

Hotspur,

By den Bisfchop van York, niet waar? Worcester.

Ja , die den dood zynes Broeders te Briftol, des Lords Scroop* zeer fterk grieft. ik fpreek niet uit bloot vermoeden, wat mogelyk gefchieden kan, maar jn 't bizonder van een zaak, die, zo als ik we„t, reeds ontworpen, beflooten en afgefprooken is, en die maar alleen op eene gelegenheid wagt, om zich in 't licht te vertoonen.

Hotspur.

Ik ruik wat, waarlyk, dit zal goed gaan.

NO rthumberland.

Telkens laat gy de Honden los, eer het wild op de been is.

Hotspur. Het kan onmoogelyk iets anders dan een Edel ontwerp worden! en dan zal de Magt van Schotland en Yorks aanhang zich met Mortimer vereonigen '■ — ha t

Worcester.

Dat zullen zy,

Hotspur. Waarachtig, dit is heeryk uitgedacht'

Worcester. En wy hebben oorzaak genoeg te fpoeden, in. dien wy ons leven door het aanwinnen van een O 3 Heit

Sluiten