Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai! HENRIK Dt VIERDE,

Heir redden willen: want, waaneer wy ons ook nog zo goed gedraagen, zo zou zich den Koning altoos voor onzen Schuldenaar erkennen , en gelooven, dat wy ons niet eerder zouden bevredigt houden , tot hy gelegenheid gevonden had om z>n Schuld af te doen. maar zie eens, hoe fchoon hy begint om ons zyne neiging te verklaaren.

hotspur.

Dat doetby, dat doethy; wy willen zich aan hem wreeken*

worceste r.

Vaar wel, Neef! —— gaat niet verder hier in voort, als ik u door myne brieven zal geleiden. Zo dra de tyd ryp is, en dat wy gereed zyn , zo wil ik my in 't geheim by Glendower en Lord Mortimer begeeven, waar gy, en Douglas en ons Volk, op myne toebereidfelen gelukkig zult faamen komen, om ons geluk, dat wy thans geheel onzeker achten te zyn, in ons fterk krygsheir te fluiten. Northumberland.

Vaar wel, lieve Broeder 1 ik hoop oaaen aanflae ?al gelukken. * Hotspur.

Vaarwel, Oom! o! dat de uuren verkort wierden, tot het flagtveid en Zwaardenftryd en dt kogelen, onzen heeten byval toejuichten.

Einde van let Eerjle Sedrtf.

TWEE.

Sluiten