Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPELD a2?

Lompen voor my ik zou hem met zyn vrouwen waayer de herfentn inflaan! — is er. myn Vader, myn Oom en ik zelfs niet by? Lord EdmindMortimer. Milord van York, en Owen Glendower! ia Douglas daar ook niet by ? heb ik van hen allen geen brieven, dat zy in 't begin van de aanftaande Maand gewapend by my zullen zyn ? en zyn er niet eenige reeds aangerukt ? welk een vervloekte bchurk is dit ! —— een waare Heiden! — ha .* nu zal men zien, hy gaat vast in de4 oprechtheid zyner traagheid en koelzinnig tot den Koning, en ontdekt denzelven ons gantfche voornemen. ó ik zou my zelve wel in intweên hakken en lam klop. pen , dat ik zulk een Schootel vol goore Melk in zulk eene eedl? onderneeming heb willen inmengen. Aan de Galg mei hem / by mag het aan den Koningzeggen; wy zyn toegeruft, en rukken nog dezen Avond verder in.

ZESDE TOONEEL. Lady Hotspur, Hotspur.

Hotspur. Hoe gaat het Kaatje? — binnen twee uuren moet ik u verlaten.

Lady.

ó Myn waarde Gemaal, waarom zyt gy zo al. leen? om welk een Misflag ben ik zedert veertien dagen van myn Harry 's bed verbannen ? —— zeg my, myn lieffte, wat berooft u van den luft tot Eeten, WaKkerheid, en gouden Slaap? .waarom vestigt gy uwe oogen op de Aarde, en keerd zo dikmaals te rug wanneer gy alleen zyt ? waar door hebt gy het frisfche bloed van uwe wangen verloo« ren? waarom geeft gy myn Juweel, myne rechte weegens u, de duisteren Bagedachten en de vervloekte zwaarmoedigheid ten prys, onder uwe zwak» F z ke

Sluiten