Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II l S T O R I E S F E L. a6r

Glendower. Kom, hier is cie Kaart; willen wy naar onze drie* vuldige aanfpraa-k ons re ht deelen V

Mortimer. D2 Archdiaken heeft he;n reeds zeer gelyk in drie grenslinien verdeeld. En««land van ïrente af tot aan den Severn, naar 't Zuiden en Ooften is myn aandeel ; alles wat tegen het Wcften ligt, Wallis, en alle de vrugtbaaie Londen tusfchen den Gever des Severns zuilen voor OwenGlendower zyn ; en waarde Neef hst overige Noordergedeehe aan deze zyde van Trente , aan U. ons drievuldig vergelyk is reeds opgeftelJ ; en wanneer de Pap eren gezegeld en uifgewisfeld zyn, het gein dezen avond neg gefchiedph kan, zp willen wy;gy Neef Percy, en ik, en Milord Worcefkr rnoigen uittrekken om ons volgens atfpra&k, te Shrewsbur.y mei uwen Va. der en de Schotfchc Macht te vereenigen. Myn Vag r Glendower is nog niet geieeJ ; ook getruiken wy in de eerde veertiendagen zyne hulp noch niet. — (tegen Glendower) deze tyd is meer als toetykende.osi uwe Vazaien, Vrienden en Nabuuren daar toe op te omb eden

Glendower, ïk zal in een veel kotten tyd by u zyn.Mylor's; en wil uwe Gemalinnen medebrengen, v»n welken {iy u, zonder af Geheid te neemen, hebt laaien weg. fteelen. Wint daar zoi aan het weenen geen eindö zyn, wanneer gy van hen affcheid naamt, HflT^ruR

My dunkt, dat myn aandeel , Noordwaarts van Karton tot hier, in Ubgzj giDpt niet if als bet uwe. Zie hoe deze vioéd , wannesr hy flmgswy;;ete rug kromt, een groote halve Maan van het berte deel van myn gantfche Landftreek affnydt, ik wil de ftroom op deze Plaats doen uitdroogen en hier zal de gladde en zilveren Trent (ggg) in een nieuw

gegraa<

(ggg) De Rivier Trent, h 't Latyn Trentv R 3 Se'

Sluiten