Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 271

gemaakt; my aan een liederlyk gezelfchap zo goed koop ten pryze gegeeven ;dan zou de gunst des Volks die my den kroon deed ontfangen, aan den voorü gen bezitter getrouw gebleeven zyn; en men zou my in eene ioemlooze ballingfchap ongemerkt en ongeacht gelaaten hebben. Ik liet my zeiden zien , en kon om die reden geen voet in 't openbaar verzetten , zonder, gelyk een Comeet elks oogen op my te trekken, de ouders zeiden tegens hunne kinderen: „ dat is hy". — ,, Waar? waar? * vroegen anderen; wie is Bolingbroke! — en dan ftal ik alle vriendlykheid van den Hemel, (lil) en kleedde my in zulke ootmoedigheid.dat ik gunst van de herten der Menfchen, hulde van haare lippen, louter toejuiching, en lieffelyken groeteniffen; zelfs in de tegenwoordigheid des gekroonden Konings ontving, en op deze wyze behield ik myn Perfoon frifch en nieuw; myne tegenwoordigheid gelyk een Feeftkleed, dat men nooit en ziet zonder het tebe. wonderen, en 'dus geleek myne zeldzame maar ry. ke pracht een Feest, en verkreeg door haare zeld. zaamheid zo veel te meer Feeftiykheid. de Koning forong intuffchen met heele heiren Hofnarren, en gedachtenlooze Kaetels om, die gelyk dorre Takken ligt aïhgeftooken worden, en ligt verbranden; die zyne waarde vervalfchten ; en zyne Koninglyke woorden met babbelachtige Gekheden vermengde hy het en zyn grooten naam door hunne Spotternyën ontwyden, en gaf zynaanfchyn tegens minder waarde prys, om over guigchelende boeven te lagchen, en het deel van ieder onbaardigen, enydele Narren

(/1l) Eene Zinf'peeling ep de Fabel van Promet theus, welke bet vuur van den Hemel ftal. War» bukton maakt deze Aanmerking, en maakt met een, eene groote noot en vergelyking daar over met die van den Dicbter, die mogelyk zelfs aan deze Zinfpeeling niet gedacht beeft.

Eschehbuxg.

Sluiten