Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27-

HENRIK be VIERDE

ren te zyn, die zich vet mesten wilde, hy Het zich , gelyk de gemeenste Lanterfanter op alle ftraaten zien en huldigde de gemeene Levenswyzd met een in. wyl hy dus dagelyks van de oogen der Menfchen veiflonden werd , overlaaden zy zich met honich, en de zoetheid begon hen tot eenen walg te worden ; waar van een weinsgje minder zAs weiuig , veel te veel is. Moeit hy zich hier na by openbaare Voorvallen venoonen, zo werd hy, gelyk de Koekkoek in de Maand Juny, wel gehoord , maar niet geacht; gezien, maar met oogen. die het gewoone gezicht reeds zat en moede waaren, en niets zonderlings daar aan zagen; nist, gelyk men de Majefteit der Zon wtnfcht te begroeten, wanneer zy zich aan de verwonderde oogen zelden zien laat; maar zy keeken hem in 't gezicht met zwaare nederhangende oogleden; met een duifter en verdrietig aangezicht, zo als men op eenen Vyand werpt; van zyne tegenwoordigheid verzaadigt en opgepropt: en in zulk een Geval, Harry, zyt gy ook ; want gy hebt uwe Vor.Telyke voorrechten verlooren , terwyl gy u zelve met laagö gezelfchappen verloopen hebt. 'Er is geen enkeld oog dat niet van u digelyks te zien , verdrietig is, bebalven het myne, dat zo fterk om u te zien verlangde, en nu, tegens mynen wille, van eene overgroote tederheid overvloeid.

(Hy weent.) Prins Henrik.

In 't vervolg zal ik, myn waarde Vader, zoeken om meer my zelfs te zyn.

Koning Henrik.

Zo waar ik leve! het geen gy in dit uur zyt, was Richïrd in voorige tyden. toen ik uit Vrankryk komende, te Ravensbürg aan Land flapte, en het geen k op dien fyd was, is Percy thans, by mynen Schepter en by myne Ziele, hy heeft een fterker aanfpraak op de Regeering als gy , die flegts de febaduwe van eenen Troonsopvolger zyt. Dan zonder

Sluiten