Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL;

273

óct eenig recht, zonder iets wat eenig recht kan gelyk zyn, vult hy de Velden van dit Koningryk met Harnasfen; verheft zyn hoofd tegens de gewaapende klaauwen van den Leeuw; en fchoon hyniet ouder is dan gy, voert hy echter bejaarden Lords en Eerwaardige Bisfchoppen tot bloedige flagenen oorlogzuchtige verftooringen aan. Welk eenen onfterf. felyken roem heeft hy zich niet tegens den grooten Douglas verworven.' wiens heete aanvallen, en groote krygfkunde hem den naam van grootften Veldheer in alle Chriftelyke Koningryken verworven heeft. Driemaal heeft deze Hotfpur , deze Krygsgod in de Luieren , deze onmondige Held, den grooten Douglas in den flag overwonnen: hem eens geheel gevangen genoomen, maar hem weder in Vryheid gezet, en nenzelven tot zynen Vriend gemaakt, om zich volkomen gevreest te maaken , en de vreede en de zekerheid van onzen Troon, te doen wankelen En wat zegt gy daar van? Percy, Nortrfumberland , de Aardsbisfchop van York, Douglas, en Mortimer hebben een verbondfchap tegens ons gemaakt, en verheffen zich . maar waarom vertel ik u dit aües? waarom Harry verhaal ik u iets van myne Vyanden.daar gy zelf myn naafte en gevaarlyksie Vyand zyt ? gy , die be. kwaam genoeg zyt, om uit onderwerpende en lafhartige laaghartigheid, en uit eene wonderlyke eigenzinnigheid in Percys dienft tegens myte vegten; hem als een hond de Voeten te omhelzen,om eeri goedhartig aanfehyn van hem af te bedelen, en tetoonen-hoe zeer gy uir den Aart verflagen zyt! Prins Hüneiic.

Denk zo niet van my , want gy zult het tegendeel bevinden, de Hemel vergeef het hen, diemy in de oogen van uwe Majefteit zo diep vernedert hebben. Ik wil dus alles weder op den K ip van Percy vergoeden, om eindelyk aan het flot van eenen zegepraaienden dag ftout genoeg te zyn, om te zegden, ik ben uw Zoon. dan zal ik een kleed,

III. Deel. S ge.

Sluiten