Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL! a7S Blunt.

Zo is ook bet bericht dat ik brenge. Lord Mortinerheeft uit Schotland gemeld,dat Douglas en da Engeifche Rebellen den elfde 'dezer Maand te Schrewsbury zig vereenigt hebben. Zy maaken zulk een groot en vruchtbaar Heir uit, indien elk zyn belofte houd, als ooit <Je tegenftreeving in eenen ftaat heeft voertgebracht.

Koning Henrik.

De Graaf van Westmorland en myn Zoon, John van Lankafter, zyn heden reeds opgebrooken. want dit bericht is reeds vyf dagen oud —— aan< ftaande woensdag, Harry, zult gy, en Donder, dag willen wy zelve uittrekken; te Bridgnorth zul« len wy elkander ontmoeten, gy, Harry, zult uwen Marfch door Glosterbhire neemen , en in omtrend twaalf dagen, zal ons heir te Bridgnorth te zaamen rukken, wy hebben alle handen vol, wy moeten voort; iedere opfchorting is een voordeel voor den vyand.

ZEVENDE TOONEE L.(*)

Het Tooneel verheeld de Herberg te Barenkopf in Eaftcheap.

Falstaff, Bardolph.

Falstaff. Bardoïph ! ben ik zedert de laatfle gefchiedenis niet drommels vervallen? neem ïknietaf? druipik niet geheel wech? Zie, myn vel hangt my langs het lyf gelyk de wyden rok van eene oude Lady. ik ben uifgedroogt gelyk een verrotte Appel, nu, ik wil my bekeeren, en dat zelfs fpoedig, teiwyl *er'nog eenig Vleefch san my is, want zo ik langer wagt zal ik geheel weg zyn, en dan zal ik geen kiagten meer hebben om my te bekeeren. ik wil Sa een

Sluiten