Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30O HENRIK de VIERDE

op my, zogt my.door allerfy kunstgreepen in den Valftrik te lokken; floot myn oom van den Staats: raad uit; Joeg in zyne woede myn Vader van hec Hof af; brak Eeden op Eeden; ftaapelde onrecht) op onrecht, en dreef het eindelyk zo ver,dat wy dit Heir tot onza befchutting moesten te faameni brengen ; en terftond zyn recht op de kroon on») derzoeken. Welk recht wy niet geldig genoegj vinden om lang van duur te zyn, Blunt.

Is dat het antwoord dat ik den Koning zal terugbrengen ?

Hotspur. Dat niet, Sir Walter; wy willen wel een wei«i nig ter zyde gaan. — ga tot den Koning te rug, en Iaat hem voor ons een toerykende Borgtocht Rellen , dat hy zeker te rug keeren zal; dan zali myn Oom morgen ochtend vroeg onze bedingen? overbrengen, vaar wel

Blunt.

Ik wenfch dat gy vergiffenis en vriendfchap zult! aanneemen-

Hotspur. Het is moogelyk, dat wy het doen.

Blunt. De Hemel geeve het.'

(zy vertrekken allen)

AGTSTE TOONEEL. (*)

Het Tooneel verbeeld bet Paleis van den Aards-

biffchop van Tork.

De Aardsbisfchop. Sir MichaSl. York.

Hier . tiran waardf» Sir Mfrhspl • hrpnu deren

verzegelden brief met een gevleugelde vlucht aan 1 den Lord Marfchal. dezen aan mynen Neef Scroop,>|

en i

Sluiten