Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 3°5

zwoeren wy u onzen byftand. Maar wanneer kort daar na het goedgunftige geluk op uw hoofd regende, en 'er eenen vloed van grootheid op u afftroomden — deels door onzen byftand ,deels door afwezenheid des Konings, deels door de Misbruiken eener onbezonnene Regeering ; door de 00, genfchyrielyke verdrukkingen die gy geleeden hadt, en door de tegenwinden , die den Koning zo lang in eenen ongelukkigen Ierlandfchen Oorlog té rug hielden, dat ieder Menfch in Engeland hem voor dood hield — toen alle deze gunstige voordeelen zich voor u vereenigden, naamt gy gelegenheid o.n in eens wild te worden; naamt het Roer van Staat zelf in handen ; vergat uwe Eeden te Donkaster : ea nu maakt gy ons, die u groot gemaakt hebben, even zo, als het ondankbaar gebroed des koekkoeks de Muffchen dost: gy vermeesterde ook ons nest, en was van ons gevoed, en wel tot zulk eene grootte, dat onze liefde zelfs, uit vrees van Veiflonden te werden, zich niet verftouten dorst om u te naderen: maar wy moesten in 't bizonder wegens onze zekerheid, met fchuwgewordene Vleugelen , van u aangezichte vliegen ; en ons genoodzaakt zien, dit krygsheir op de been te brengen, met het welke wy u weêiftaan om middelen te gebruiken die gy zelfs tegens uw zelve gefmeed hebt: door onvriendjelyke betuigingen, flegt gedrag, en door de nalaating van alle trouw' en Eerlykheid, die gy ons, in den aanvang van uw geluk, gezwooren had.

Koning Henrik.

Deze dingen hebt gy zekerlyk, ftukswyze faamen gefteld, op openbaare Marktplaatfen. uitgeroepen; van den Kanfel afgeleezsn, om het gewaad des óproers daar mede af te ftoffen, en het zelve een fchoone kleur te geeven, die de oogen van wankelbaare warhoofden en armzaalige Misnoegden be ■ vallen moet: die terftond gaapen en de Elleboo. gen vryven, wanneer 'er van geweld en nieuwig.

III. Deel. V heid

Sluiten