Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

305 HENRIK de VIERDE

held gefprooken word. Nooit heeft het den op. roerigtn aan zulke Waterwenen ontbrooken, om hunne booze gedachten daar mede te verwen, en ook nooit aan harrewarrende Bedelaars die naar de tyden van verwarring en verftrooing hongerden.

Peins Henrik. In onze Heiren zyn verfcheide Zielen die voor deze trotfche Antwoorden duur betaalen zullen, wanneer zy eens te faamen ftooten. zegt uw Neef, dat de Prins van Wallis zich met de gantfche Waereld tot lof van Henrik Percy vereenigt * by al myn hoope. — deze tegenwoordige onderneming ter zyden gezet - — ik geloof niet dat een waardiger Jongen Edelman; daadelyker en dapperder; kloeker en ondernemender dan hy, in de Waereld leeft, om dezen laaten tydkring door beroemde daaden te verheerlyken. Ik zelf — tot myne fchande bevestig ik zulks — ben tot hier toe het ridderlyke leven ongetrouw geweest, en zo hoor ik, denkt hy ook van my. Maar voor den Koning mynen Vader, zegge ik, dat ik te vreede ben, dat hy zich van het geheele voor. recht zyns roemwaardige naams over my bediene ; daar ik my aanbiede.om beider partyen bloed te fpaaren, in eenen Tweeftryd myn geluk met hem te verzoeken.

KoningHenrik. En wv ftelien vertrouwen genoeg op u, Prins van Wallis, om het beste van u te verwasten; maar daar zyn ontallyk veel oorzaken die dit be. letten — neen, goede Worcester , neen ; wy beminnen ons volk ; zelfs die geen beminnen wy die zich op de zyde van uwen Neef hebben laten trekken; en zo zy onze aangeboodene ververgiffenis willen aanneemen, zo zullen allen, hy, en zy,en gy.en ieder een, weder myn vriend zyn en ik de hunne. Zegt dit uwen Neef, cn meldt my wener wat hy doen wil. wil hy zich echter

niet

Sluiten