Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 3M

Douglas. Wapent u, Milords. wapent u. ik heb Koning Henrik eene derde uitdaaging op de tanden geworpen. Weftmorland, die hier als Gyzelaar was, brengt ze aan hem over; en daar door zal by zekerlyk terftond tot den aanval bewoogen worden.

wor cester.

De Prins van Wallis, trad voor den Koning,ert vorderde u tot een tweeftryd uit, Neef.

Hotspur.

6.'Konden wy met ons beiden den handel alleen, uitmaakenl en dorst niemant heden korter adem haaien dan ik en Henrik Monmouth 1 zeg mytoch, hoe fprak hy van my ? was het met verachting ?. V e r n o n.

Neen, by myne ziele niet! •— ik hoorde van myn leven geen befcheidener uitdaaging. de eene Broeder kon den ander niet hoflyker tot een wapen oeffening of ridderfpel verzoeken, hy betuigde alle mogelyke hoogachting voor u; verhief uwe waarde met eenen Vorstelyken Mond; en fprak van uwe verdiensten, gelyk een Kronyk: hy zette u verre boven zynen Loffpraak, en zette zynen lof niet tegens u in vergélyking. En het geen hem waarlyk als een Prins tot groote Eer verftrekt,is, dat hy met fchaamte van zich zelve fprak en fchold op zyne kwalyk doorgebragte Jeugd, met eene omHandigheid die te bewyzen fcheen, dat hy een dubbelde geest in zich vereenigde, die op een en dezelve tyd leeraarde en leerde. Hier hield hy op. Maar laat my de waarheid zeggen, wanneer hy de nyd van dezen dag overleeft, zo heeft Engeland nooit zulk een fchoone verwagting in bezit gehad , hoe fterk de afwykingen zyner Jeugd dezelve ook verdonkerd hebben.

Hotspue.

- Ik geloof Neef dat gy op zyne gekheden verliefd zyt: ik heb nooit van een Prins gehoord, die de uit. selaatene wildheid ongeftraft zo vergedreeven heeft. 13 V 4 niaar

Sluiten