Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3H HENRIK db VIERDE,

mnar hy zy wie hy wil, ik zal hem nog, eer het nacht word, met den aroi eens Soldaats omarmen, dat hy onder my«ie Hoflykbeid te faamen krimpen zal. fpoedig, fpoedig, maak u gereedI en gy, Kameraaden en vrienden, bedenkt zelf wat gy te doen hebt, daar my de gaave van redeneeren ontbreekt en ik dus niet gefchikt ben om uw bloed, door myse aanmoediging te verhitten.

(Daar komt een Boode) Roods.

Milord l hier zyn brieven aan u. * Hotspur.

Ik kan ze thans niet leezen ' — o / myne vrienden, de tyd des levens is kort; maar hy was te lang wanneer wy hem zo onedel verdryven wilde • zelfs indien het leven op het fpitfe van eenen Uurwyzer zat, en telkens eindigde zo dikmaais 'er een uur voorby was. Overleven wy dezen dag, zo overleven wy ook het onder den voet brengen van Koningen ; fterven wy, dan is het een eedlen

dood dewyl 'er Vorsten met ons fterven" . ót

by al wat heilig is, de wapenen zyn fchoon.- wan. neer het oogmerk waar toe zy opgevat zyn, rechtvaardig is. •

(Daar komt een andere Boode.)

BüODE.

togtIi'°rd' maaI{ " êereed' de Koni'nS " in aanHotspur.Ik dank hem dat hy myne reden afbreekt, want praaten is myn zaak niet. Slegts dit enkelde noz een ieder doet zyn best.' en hier trek ik het zwaart welkftaal ik , op deze gevaarlyken dag met het beste bloed dat ik vinden kan, denk te verwen i — mi ...... Efperance! — Percy. — trekt uitlaat alle bekwaame Inftrumenten des krygsfaamenftemraen, en laat ons by dit Muziek allen elkander omarmen. Want, ik wil den Hemel tegens de Aarde verwedden, dat eenige van ons het niet we-

der

Sluiten