Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342

HENRIK de VIERDE

geene levenden die aan het zelve fn edelmoe digheid gelyken. kond gy alle de betuigingen der Hoflykheid nog voelen , dan zou ik myne achting voor u,by deze uitdrukking niet bepaalen, maar laat ik uw ftandvastig aangezichte roemen en in uw naam my zelve daar voor danken, dat ik u deze laatften liefdédienft bewyze. Vaar wel, en neem uwen roem met u ten hemel j uw fmaad flaape met u in het graf. en word inuwgraffchriftniet herhaald. (Hy ziet Falftaff op de Aarde lirgen) Hoeouds kennis ? — kon dan al dit vleefch niet een weinig leven in zich bewaaren? — Arme Hansvaar wel! een beter Man zou ik beter pryzen ó bet zou my zwaar zyn u te miflen, indien ik'een groote vriend der fnoevery waar. de dood heeft heden haast geen zulk een fchoon wildbraat neder, gevelt, fchoon er ongeiyk veel anderen, die meerder waardig zyn, in dezen Moedigen flag omkwaamen — ik wil u fpoedig laaten balzemen. tot djen tyd moet gy hier in 't bloed van den Edelen Per. cy liggen.

(Hy vertrekt. Falftaff ftaat langzaam op.)

■ AGTIENDE TOONEEL.

Falstaff, alleen. " My laaten balzemen ? — zo dat heden nog gefchiedde, zo zou het u geooriooft zyn my. in ie vryven en morgen te verteeren. deDuivel! het was wel tyd om een looze pas te maaken; anders hadt de hittige en dolle Schot roy deftig toegedekt, een Conterfeitfel ? — neen , ik ben geen Conterfeit. fel. wanneer men fterft wórd men een Conterfeitfel • want het is bloot een Conterfeitfel van een Menfch I die het leven van een Menfch ontbreekt: maar wanneer men den dood Conterfeit en daar echter by leeft; zo is men waarachtig geen Conterfeitfel, maar in 't bizonder, dat waare en volkomen beeld

des

Sluiten