Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over HENRIK de VIERDE. 314

2ich en toog met hetzelve naar Scbrewsbury daar Glendower met hem vereenigde, de Koning; haastte zich met een klein getal Krygslieden daar heen te trekken, die hy tegens de Schotten vergadert hadt, en het kwam by Scbrewsbuty tot den flach. De Avond te vooren kondigte Percy den FfOning Formeel alle gehoorzaamheid af; hield hem alle bezwaaren voor die den Adel en het volk tegens hem,hadden,en vorderde hem totdenftryd: deze was een van de heetste en langduurigfte. Koning Henrik zo wel als zyn Zoon, de Jonge Prins van Wallis, vochten met eenen heldhafti. gen yver. aan de andere zyde ftreed Percy en Douglas met de uiterste dapperheid, de laatste zogc den Koning overal op; en daar "er verfcheiden officieren des Koning kleding hadden aangedaan, ftier^en 'er veele door de dwaaling van Douglas. Pircv blééf in dezen flach, fchoon men eigelyk niet weet wie hem gedoodt heeft. Shakespear geeft deeze eer aan den Prins van Wallis, en verheft daar door het Cara&er van denzelven, daar hy aan de andere zyde den dood van Percy zo veel te beroemder maakt. Worcester en Douglas wierden gevangen genoomen , en de eerfte te Sbreuusbury onthoofd.

De beide Deelen van Henrik de Viehde, behooren zonder tegenfpraak onder de voortreffelykste werken van onzen dichter, en onder dit foort van fpelen van zyne hand, welke zyne Natie het meeste bewondert, het Historifche aandeel is, zq als wy gezien hebben, niet zeer van belang, eri echter heeft Shakespear dit voortreffelyk ten' nutte gebruikt; het zelve verfraait, 'er in 't bizon, der de daar in deelneemende Caraclers zeer interresfant in weeten te maaken. onder deze blinken onftrydig het Caraóler van Hot-pur en van den Jongen Henrik het meeste uit. „ zo dikmaais een van hen op her. Tooneel kornt, zegt Juffrouw Grif-

fith (Ib'jb) • en dair tos is een van bei'

den

(bbbb) Bladz. 226. X 5 .

Sluiten