Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

330 ONDERZOEK kk AANMERKINGEN.

den toerykend genoeg ——w zo bekenne ik , dat myn hart even zo gefield is , gelyk Sir Philip SidneY zegt , dat het zyne gefield was, wanneer hy de oude Ballade CbcvyCbace las : als of hy het gefchal van een Trompet hoorde. " Zy maakt daar op, tusfchen deze twee Carafters.de vol. gende Paralelle.

„ Zy zyn beiden even dapper ; maar Hotspur's moed is van meerder ftoutheid verzelt: de grootmoedigheid van den Prins is Heldhaftiger, deeerfte gelykt Achilles: de tweede meer naar Hector. de verfchiilendedryfveeren hunner handelingen zelf gronden zich op , en rechtvaardigen dit, onderfcheid; daar de een het recht aangrypt en den ander het zelve verdeedigt. Hotspur fpreekt van zynen Mededinger Douglas Edel, zelfs in zyn by zyn, en eerft na dat hy zyn vriend geworden is; de Prins fpreekt op dezelve wyze van Hotspur agter zynen rugge, en daar hy nog zynen Vyand is," (cccc) - „ Beiden hebben een zeer moedigen Luim in hunnen omgang, maar Hotspur behoud toch altoos den dryvenden en hardnekkigen overmoed van zyn Cara&er, zelfs by de vergoedingen die hy zich veroorlooft, de Prins heeft meer lichtvaardigs en natuurlyks aan zich , en geeft zich aan de verftroojing en de Vrolykheid, zonder te rughouding over. Hotspurs en Hamlets luftigheid fchynen veel gelykheid op elkander te hebben: zy fchynen alleen aangenoomen om de onruft der Zielen te verlichten en bloeddorstige aanflagen te bedekken: de moedigheid van den Prins fchynt, gelyk die van Faulconbridge , in Koning Johannes, echter

en

(cccc) Met dezen vergelyktzy ook die üamMontagu en vindt de Verzen van Horatius, waarin den Dramatifcben Dicbter bet getuigenisfe zyner Helden geeft, op Psrcy's Caraüer zeer toepasfelyk.

Impiger, iracundus inexorabilis, acer; Jura neget fibi nata, nihil non arroget armis.

Sluiten