Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over. HENRIK »s VIERDE. saen waarachtiger te zyn ; en uit een natuurlyken

öorfpronk, en een gezonden omloop des bloeds te ontftaan. de Prins is Alcibiades; Percï is» zich zelve".

Eén teken in het Caracter van den Prins, ichynt my in dezen toe, het meesterlykste te zyn: namelyk, men ziet, gelyk Lekox zich zeer wel uit* drukt, door de fluier zyner fpoorloosheden en afwykingen, eene bedyking van grootheid en deugd Uitblinken, welke den toekomstigen glans zynes levens en zyner Regeeringe verkondigt. , Ik flaa de overige en menigvuldige fchoonheden yan dit ftuk, die gedeeltelyk in het Qnderzoek over SHAKESPEABsgew'ee» Schriften (ddddy goedvergeleeken zyn,over. maar de vermenging van het ernstige met het Comieke, kan ik niet geheel onaangeroerd laaten, daar de zelve in de beide Deelen van Henbik de Vierde duidelyker is, als in de overige Hisiorifche Tooneel. en. Treurfpelen van onzen Dichter, ik weet dat deze Mengeling dealgerneenfte aanftoot is, die men aan SitAir.EtPEars Tooneelfpelen pleeg te hebben, dat eeuwige „ Maar " wanneer men hem Genie en voortreffelykheid toe* gedaan heeft;een ontallyk dikmaais herhaalde berif. ping, die ieder voortbrengt, wyl het zich zeer ligt zeggen en nazeggen laat , en echter eene zekere gezuiverde fynbeid van fuiaak fchynt te verraden.

Maar dit is gelyk aan de berifping.die men eenen ouden Beeldhouwer voorwierp, wiens Status voor den Gevel van eenen hoogen Tempel beftemd was. Men vond dezelve grof .ongefchikt en zonder even» redigheid, zo lang denzelve beneden ftond: men gaf het werk van een ander, veel geringer en ge» dachtenloozer Kunstenaar, den voorrang : beide Statuën werden naar boven gebragt; nu bewonder, de men het geen men berifpt had; en berifpte het

goene

(dddd) Dit werkje is hy den uitgeeverdeezes mede ep ie Pers.

Vertaaler.

Sluiten