Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$38 ONDERZOEK en AANMERKINGEN

geene daar men zich over verwondert had; en fchaamde zich zyne voorbaarigheid.

Ik beb het reeds meermalen erinnert; het val. fche gezichtpunt, uit het welke men onzen Dichter en zyne werken aanziet, is de voornaam!te oorzaak van de menigvuldige oordeeien over heil; die even zo fchêef, zo valfch en zo onrechtvaardig zyn, als het dwaalende oogpunt dat men daar toeneemt, een Historiefpel, is onwederfpreekelyk een geheel anderfoort dan een Treurfpel: •een Treurfpel van Shakespear een geheel andereri vorm,dan een van Aristoteles; of een van'de Fransfchen. Hoe kan men nu voorwerpen van geheel verfcheidene Soorten tegens elkander houden, om de maatstok van den een tot den ander te doen dienen ? Shakespear 's Historifpelen zyn Tafereelen des levens, en hoé gemengd zyn de verschillende Tooneelen , ernstige en vrolyke niet in dezen? het Copie zal dus zo veel te getrouwer zyn, hoe meer het zelve die mengeling behoud, of zouden Dichter, die geen ander oogmerk had, dan waare gefchiedenisfe in handeling te brengen , deze gefchiedenisfe liever verminken ? en zpu hy dat doen kunnen zonder de varbinding en de te faamenhang , die keten der Aanleiding en der gevolgen, te verbreeken ?

Even dat Comieke gedeelte, van deze beide Tooneelfpelen, is het, waar door zy by de Engelfchen zulk een voortreffelyke toejuijuiching verkreegen hebben ; maar voomamelyk het gantfch eigen en Luimryk Caracter van Fai. 6taff. ,, onnaargevolgde , onnaarvolgbte Falstaff, roept Dr Johnson uit, hoe zal ik u be. fchryven ? de Menging van vernuft en lastering; van vernuft dat men bewonderen maar niet hoogachten ; van lastering die menverachten , maar b*. zwaarlyk verfoeien kan .'Falstaff is een Caracter, met feiten ovtrlaaden, en wel met zulke feilen üie natuurlyker wyze verachting verdienen. Hy

is

Sluiten