Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 ONDERZOEK en AANMERKINGEN

fpreekenden bloodaart in het gemeene leven, tn« tuflVhen zou dit den Ridder alleen als een leeren windbuidel aan het gelag bloot gefteld hebben, en wanneer men flegts eens door zyne befchaaming bevreedigt was, dan zou hy affchuwelyk enhaatelyk geworden zyn. Maar hier komt Sir Johns onnaarvolgbaar vernuft hem te hulp, en geeft zyn Ca. racter een nieuw Leven, en een nieuwen glans: om o zyne invallen vergeeft meH hem zyne. lafhartigheid, of zyne lafhartigheid is ons te liever ,wyi zyne denkbeelden daar door gelegenheid krygen om zich te vettooBen. in 't kort, de Luim geeft het vernuft aanleiding en wakkerheid; en het vernuft daar tegen óndeïhottd en verfraait zyne Luimen. Terftond , by de eerfte verfchyning van den Ridder werden onae goede Luimen, onze trek tot Vrolykheid, door 2yt> kluchtig aanziea, en door zyne dikte, onwedeiflaanbaar in beweeging gebracht. Men voeld en erkent het, dat by het gefcbikste Voorwerp is, dat men bedenken kan ,om grappen'en Jagchernyen te verwekken, maar wanneer men hem terftond daar op toebereidselen ziet maaken om zich te be* weegen, en iets te onderneemen by zyne oogen. fchynlyke zwaarte en onbehulpzaamheid, dan werd onze opmerkzaamheid op. gewekt, en wy zyn be* geerig om tot het einde van zyne handelingen, acht op hem te flaan: onze inbeeldings kragt ziet reeds voor uit in welke verleegenbeid hy geraaken zal. de gantfche fyddoor, dat wy hem in zyne werking befchouwen,-maakt hy ons zyne toekomende we=, derw.iardigheden telkens volkomener, door zyne fleizuchtige inbeelding van zyne waarde en ver. moogen; en dborde komieke grootfprakeryen van zyne Talenten en grootfche eigenfchappen; zo dateindelyk, wanneer hy 'er flegt afkomt, onze verwachting volkomen bevreedigt word , en wy dat volle vergenoegen hebben, dat wyal zyn uit« gebazudnden roem in het flof zien neêrgeligt. in het midden van zyn ongeluk verheft hy zich weder,

ge*

Sluiten