Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' over HENRIK ce VIERDE 33S

gereed om vervolgens te zinken , door de voortreffelyke fterkte van zyn verftand, en treed met een frisfchen moed en levendige behendigheid eeri nieuwen loopbaan-op. dit verwondert ons des te meer, hem op nieuw Jagt te zien maaken, daar Wy reeds zyn gewiffe nederlaag vooruitzien, van welke hy zich dan noch weder verheft, en met 'nieuwe hoop en grootfpraakery weder zegepraald. Terftond daar op loopt hy voor de derdemaal aan. en zo telkens verder; geftadig ontdekten betrapt, en evenwel telkens weder in ftaat, om zich door zyn onnaarvolgbaar vernuft en vindingryke geefï weder op te helpen, en op deze Wys gaat ons vermaak in een' beftendigen loopkring voort, verder* diend Falstaffs adel hem ongemeen om zyn Ca» rafter te onderfteunen, en verhindert dat hy naverfcheidene ongelukkige voorvallen , .doch niet, te diep ter neder zinkt, boven dien fïaat men hem, van wegens zyn' rang en ouderdom, het voorrecht toe, de Reyën aan te voeren, en andere by veele gelegenheden te rug te zetten, daar door gefchied het dat hy ons niet zo tegendruifcbend en onafhanklyk voorkomt. Het gezond verftand dat hy bezit komt hem telkens te hulp , en maakt dat hy niet verachtelyk werd, terwyl hy ons hoogachting voor zyne waare bekwaamheden aftroondo Verder tracht ook het voorrecht dat wy hem inl ruimen , andere te verdringen en te overweldigen wanneer by met behoorlyke befluiten-zyn overleg gebruik:, en zeer veel daar by doet, om zyn Carafter een nieuw aanzien en gewigt te geeven; na dat wy hem ergens in de eene of andere verlegenheid gezien hebben; en brengt dus de Ziel van den Lezar, of den aanfchouwer eenigzints weder in 't gelyk , eer hy op een nieuw avontuur uit gaat; daar men zomtyds, zonder genoegzaame na. laating en afwiffing.iQ bestendige infpanning b\ya ven moet. ook verdiend het opmerking aan de zyde van Falstaff dat zyn ligchaams gestalte on-

Sluiten