Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

839 ONDERZOEK in AANMERKINGEN.

gemeen voor zyn gemoedsaart , fchikt , zo daf; wy eene bestendige Zinfpeehng van het een en het ander voor ons zien , waar uit dan een onbeperkt gevolg van vernuft ontftaat; zy mogen met elkander verfchillen of te faamen (temmen, wanneer hy rechtfchaapen handelen wil, dan ftaat het vernuft in Contrast tusfchen zyn gemoedsaart en zyn Figuur ; en het verstand is in haare te faamen (lemming, wanneer hy in zyne Vrolykheid zegepraald. En om het geheel volkomen te maaken vindt men in het Caracter van Falstaff,niet flegts een vryen voortgang van den Luim, door een verwonderingswaardige vinding ondetfteund en verfraait; maar in 'r byzonder is deze Luim ZO helder en verlicht, als men ooit iets denken kan. Sir John Falstaff bezit grootmoedigheid, wakkerheid , fcherpzinnigheid, vinding, welgemoedheid en eene levendige verbeelding, meer dan alle andere Menfchen. zyn perfoonlyk Afbeeldzelis een Tafreel van wellust , vreugde en goedhartigheid , en verband in eens a|le andere voorstellen uit onze borst. Hy is gelukkig voor zich zelve en maakt ons ook gelukkig, onderzoekt men nader zo heeft hy geene ftoutheid, geen terughouding en geen boosheid of geheime ftreeken : alle zyne gedachten zyn op fchaadelooze wellust en vrolykheid gericht, ook heeft de Ridder geen ingewortelde oogmerken, behalven de Sek; en ook dezen bemind hy. wanneer hy boven dat alles voor ëen befchaafd en Manhaftig Man wil door gaan dan kan men eene, zoonfchadelyke,zwakheid ligt aan hein vergeeven, daar zy ons, door haare volHandige ontdekking een zulk groot genoegen verfchaft. neemt men nu alles eens te famen, dan is het onmoogelyk den eerlyken Hans Falstaff te haaten, betracht men nu deze eigenfchappen nog eens, zo kan men daar uit niets afleiden, dan dat zy goed zyn. Hy is de"wakkere; de vernuftige, de wel gemoede. gelukkige en vette Hans Falstaff ;

Sluiten